Att skapa en hållbar verksamhet.

Detta avsnitt i utbildningen innehåller matnyttig information om ekonomi, arbetsmiljö, styrdokument, ledningssystem, rapporter, riskanalys, dokumentation och mycket annat.


Ledningssystem

Ett ledningssystem är till för att beskriva hur en organisation styr sin egen verksamhet. I detta avsnitt ges förslag på innehåll i ett ledningssystem avsett för grön omsorg.

Policies

Du får en genomgång av de policies som finns i Stallyckans verksamhet, och möjlighet att reflektera över vilka policies som kan vara aktuella för din egen verksamhet.


Tillbud, avvikelserapporter

Här får du information om hur du hanterar tillbud och exempel på när du skall skriva en avvikelserapport.

Riskanalys och tillgänglighetsanalys

Med en riskanalys kastar man ljus på vilka potentiella risker som finns, och hur man kan minimera att de inträffar. I utbildningen får du information om hur en riskanalys kan utformas för din egen verksamhet.

Dokumentation

På utbildningen ges du information kring regler rörande dokumentation i arbete med både människor och djur.

Hygienkrav

Du får här lära dig om hygienregler för besöksverksamhet, basala hygienrutiner, livsmedelshygien mm.

Ekonomi

Hur kan du generera inkomst för din verksamhet? Vilka kostnader är förenade med att bedriva näringsverksamhet inom grön omsorg?

Anställda och arbetsmiljö

Du får kunskap om vad det innebär att ha anställda i din verksamhet, vilka anställningsformer som finns och vilka arbetsmiljökrav som ställs, mm.

Djurens arbetsmiljö

Din gård är också en arbetsplats för dina djur. Du får här råd kring hur du säkerställer djurens trivsel, och hur djuren kan påverkas av interaktionen med gårdens verksamhetsdeltagare.

Brandsäkerhet och elavbrott

Det är viktigt att man efterföljer de regler och normer som rör brandskydd. Att ha ett systematiskt brandskyddsarbete hjälper dig förebygga och skydda dig mot bränder.